Všeobecné obchodné podmienky pre používateľov systému Akceptácie

( ďalej len „VOP“)

 

1.       Úvodné ustanovenia

 

Spoločnosť TransData s.r.o., M.R.Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO: 357 412 36, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 16788/B (ďalej ako „TransData“) prevádzkuje systém Akceptácie, v ktorom prostredníctvom kompatibilnej technológie a zmluvných vzťahov realizuje možnosť použitia čipových kariet registrovaných držiteľov u poskytovateľov služieb zapojených v tomto systémea  realizuje v Slovenskej republike multifunkčné bezkontaktné čipové karty a technológiu kompatibilnú so systémom Akceptácie a zabezpečuje služby – prevádzku, help-desk, riešenie reklamácií a udalostných operácií súvisiacich s multifunkčnými čipovými kartami registrovanými v systéme Akceptácie.

1.2    Vydavateľ čipovej karty (ďalej ako „Vydavateľ“) je vysoká škola/univerzita zriadená zákonom 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ktorá je na základe uzatvorenej zmluvy zmluvným partnerom systému Akceptácie a vydáva svojim študentom čipové karty – multifunkčné preukazy realizované TransData elektronicky pripravené pre použitie v systéme Akceptácie.

1.3    Poskytovateľ je právnická osoba, ktorá je na základe uzatvorenej zmluvy zmluvným partnerom systému Akceptácie a poskytuje tovary a služby Používateľom systému Akceptácie v súlade so svojimi technickými a organizačnými pravidlami a obchodnými podmienkami.

1.4    Držiteľ čipovej karty (ďalej ako „Držiteľ“) je študent Vydavateľa, ktorému bol vydaný multifunkčný preukaz - čipová karta kompatibilná so systémom Akceptácie.

1.5    Používateľ systému Akceptácie (ďalej ako „Používateľ“) je Držiteľ, ktorý splnil podmienky účasti v systéme Akceptácie a je oprávnený využívať jeho výhody.

1.6    Tieto VOP upravujú právne vzťahy a stanovujú obchodné podmienky medzi TransData, Poskytovateľmi, Vydavateľom a Držiteľom/Používateľom systému Akceptácie.

1.7    Držiteľ elektronickým súhlasom s týmito VOP vyjadrí svoju vôľu stať sa Používateľom systému Akceptácie a súhlas s právami a povinnosťami, ako i definovanými pravidlami uvedenými vo VOP. Za oboznámenie sa s VOP a súhlas s nimi sa považuje aj ich doručenie a súhlas vyjadrený Držiteľom/Používateľom elektronickými prostriedkami.

 

 

2.       Definícia všeobecných pojmov

 

2.1    Preukaz študenta vysokej školy (ďalej ako „Preukaz“) – je doklad potvrdzujúci právne postavenie študenta, vystavený Vydavateľom podľa §67 Zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách vo forme multifunkčnej čipovej karty, ktorý študenta oprávňuje využívať práva a výhody vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami.

2.2    Webový portál „MOJA.DOPRAVNAKARTA.SK“ (ďalej ako „Portál“) – je internetová stránka www.preukazstudenta.sk umožňujúca nepretržitý a pohodlný prístup k Aplikáciám, ich správe, aktívnym operáciám nad nimi a informáciám o nich pre TransData, Poskytovateľov a Držiteľov/Používateľov. Portál Karta v karte má svoje vlastné VOP, súhlas s ktorými potvrdzuje Držiteľ pri registrácii.

2.3    Systém Akceptácie – je súhrn technických, ekonomických, organizačných a právnych prostriedkov, ktoré umožňujú použitie preukazu študenta v systémoch externých poskytovateľov služieb integrovaných do systému Akceptácie, za dodržania definovaných pravidiel tak, aby bola dodržaná vzájomná kompatibilita medzi takýmito systémami. Systém Akceptácie obsahuje vlastný informačný systém, prostredníctvom ktorého sa spracovávajú a poskytujú elektronické informácie potrebné pre zabezpečenie funkcionality systému Akceptácie. Súčasťou systému Akceptácie je súbor hardvérových a softvérových komponentov, umožňujúci používať kompatibilné bezkontaktné čipové karty – multifunkčné preukazy študenta.

2.4    Aplikácia systému Akceptácie (ďalej ako „Aplikácia“) – je konkrétna možnosť a spôsob použitia čipovej karty kompatibilnej so systémom Akceptácie u konkrétneho Poskytovateľa v systéme Akceptácie.

2.5    Kupón systému Akceptácie – zaplatený a aktivovaný Kupón Akceptácie umožňuje držiteľovi využívať Preukaz v Aplikáciách Poskytovateľov na základe ich platných obchodných podmienok a v súlade s týmito VOP. Platnosť Kupónu Akceptácie je od 1.9. tohto roka do 31.8. nasledujúceho roka v súlade s akademickým rokom podľa Zákona o vysokých školách.

2.6    Objednávka a platba Kupónu Akceptácie ( ďalej ako „Objednávka“ a „Platba“) – sa realizuje priamo na Portáli objednaním Kupónu Akceptácie a úhradou jeho ceny bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronickej platby na účet TransData.

2.7    Aktivácia Kupónu Akceptácie a Aplikácií (ďalej ako „Aktivácia“) – sa realizuje prostredníctvom univerzitného  terminálu. Terminál je zariadenie, ktoré na základe overenia statusu študenta a údaja o zrealizovaní Platby aktivuje Aplikácie a poskytuje základné informácie o nich Držiteľovi alebo Používateľovi. Preukaz je pri Aktivácii nutné podržať pri čítačke terminálu až do zaznenia zvukového signálu (5 – 10 s.).

2.8    Reklamácia služby Poskytovateľa (ďalej ako „Reklamácia u Poskytovateľa“) - je nahlásenie nemožnosti využívať riadne zaplatenú a aktivovanú Aplikáciu Používateľom jej Poskytovateľovi v prípade, že nebola služba Poskytovateľa poskytnutá v súlade s jeho obchodnými a prevádzkovými podmienkami,

2.9    Reklamácia Akceptácie - je nahlásenie technického problému s funkčnosťou Portálu, Objednávkou, Platbou alebo Aktiváciou Aplikácií Preukazu študenta na technickú podporu spol. TransData preukazstudenta@transdata.sk.

2.10Mimoriadna udalosť (ďalej ako „Udalosť“) – je strata, odcudzenie Preukazu študenta, znefunkčnenie čipu Preukazu študenta alebo akákoľvek iná okolnosť, pri ktorej Vydavateľ vydá Držiteľovi nový Preukaz študenta (Duplikát preukazu študenta), v ktorom je potrebné vykonať aktiváciu pôvodne aktivovaných Aplikácií a EMCARD znemožní použitie pôvodného Preukazu študenta – vykoná jeho blokáciu. (pridá ho do tzv. Blacklistu)

2.11Duplikát preukazu študenta (ďalej ako „Duplikát“) – je Preukaz študenta, vydaný Vydavateľom Držiteľovi v prípade Mimoriadnej udalosti namiesto pôvodného Preukazu študenta. Pôvodný Preukaz študenta a možnosť jeho použitia v Aplikáciách je pri vydaní Duplikátu v Systéme Akceptácie zablokovaná.

 

3.       Výhody systému Akceptácie

 

3.1    Prostredníctvom kompatibilnej technickej infraštruktúry a zmluvných dohôd Akceptácie umožňuje, aby zapojené preukazy študenta mohli byť použité ako elektronická dopravná peňaženka, predplatný časový lístok (PCL), elektronický jednorazový lístok (JCL), alebo elektronický doklad na priznanie nároku na zľavu u Partnerov. 

3.2    Systém Akceptácie šetrí peniaze Používateľov tým, že:

a)       Používateľ nemusí platiť za ďalšie čipové karty Poskytovateľov, používa iba jednu čipovú kartu = multifunkčný Preukaz študenta,

b)       platba z elektronickej peňaženky dopravcu je cenovo zvýhodnená oproti platbe lístka v hotovosti,

c)       pre časť Poskytovateľov - prevádzkovateľov autobusovej dopravy TransData vykonáva tzv. dátový clearing. U dvanástich autobusových dopravcov v SR je možné cestovať na jednu aktivovanú dopravnú peňaženku a jeden nabitý kredit.

3.3    Informácie o možnostiach a výhodách použitia Preukazu študenta s aktivovanými Aplikáciami Akceptácie sú na www.preukazstudenta.sk.

 

4.       Používanie systému Akceptácie

 

4.1    Používanie systému Akceptácie je umožnené Držiteľovi, riadne zapísanému na štúdium v príslušnom akademickom roku Vydavateľom, ktorý prejavil záujem o Aktiváciu Aplikácií v Preukaze študenta úhradou Kupónu Akceptácie pre príslušný akademický rok sprostredkovane – cez Vydavateľa, alebo priamo prostredníctvom Portálu www.preukazstudenta.sk.

4.2    Držiteľ je povinný sa pred uhradením poplatku za Kupón Akceptácie oboznámiť  so znením týchto VOP, potvrdiť súhlas so zmluvnými podmienkami a udeliť súhlas na poskytnutie svojich osobných údajov podľa čl. 8 týchto VOP.

4.3    Právo využívať výhody systému Akceptácie vzniká pripísaním plnej ceny Kupónu Akceptácie na účet TransData, potvrdením VOP a súhlasu s poskytnutím osobných údajov. Súčasne vzniká medzi TransData a držiteľom preukazu zmluvný vzťah.

4.4    Podmienkou práva využívať výhody Akceptácie je pravdivé a úplné vyplnenie vo formulári požadovaných údajov.  Ak nebude objednávka obsahovať požadované údaje, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú a nebude akceptovaná.

4.5    Držiteľ/Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním informácií o systéme Akceptácie spol.TransData na e-mail uvedený Držiteľom pri registrácii.

4.6    Držiteľ má právo stornovať (zrušiť) elektronickú Objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.

4.7     TransData si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak:

a)                   Objednávka je neúplná alebo neurčitá,

b)                   Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď (akceptáciu) na uvedenú e-mailovú adresu Držiteľa,

c)                   Držiteľ si objednal služby, ktoré poskytovateľ služby neposkytuje,

d)                   Držiteľ uviedol pri registrácii a Objednávke nepravdivé údaje alebo iným spôsobom porušil tieto VOP alebo VOP Portálu.

4.8    Možnosť využívať výhody systému Akceptácie pre Používateľa zaniká:

a)                   Riadnym alebo mimoriadnym ukončením štúdia podľa Zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a ukončením platnosti Preukazu študenta,

b)                   Ukončením obdobia platnosti zakúpeného Kupónu Akceptácie,

c)                   TransData si vyhradzujú právo okamžite zablokovať Aplikácie Používateľa v prípade zistenia závažného porušenia týchto VOP, VOP Portálu alebo závažného porušenia pravidiel Vydavateľa, Poskytovateľa alebo platných zákonov v Slovenskej republike.

4.9    V prípadoch podľa bodov 4.6 d) a 4.7 c) poplatok za Kupón Akceptácie prepadá a nie je zo strany Používateľa nárokovateľný.

 

5.       Platba Kupónu Akceptácie a Aktivácia Aplikácií

 

5.1    Platný Kupón Akceptácie oprávňuje Používateľa na aktiváciu Aplikácií a využívanie výhod systému Akceptácie. Platnosť Kupónu Akceptácie je od 1.9. tohto roka do 31.8. nasledovného roka v súlade s akademickým rokom.

5.2    Status Kupónu Akceptácie má Používateľ možnosť vidieť na Portáli. V závislosti od zrealizovania platby a Aktivácie Aplikácií sa stav Kupónu Akceptácie mení nasledovne:

a)                   Nezaplatený/neaktívny             – nie je zakúpený platný Kupón Akceptácie

b)                   Zaplatený/neaktívny                  - zaplatený Kupón, možné aktivovať Aplikácie na termináli

c)                   Zaplatený/aktívny                      - Aplikácie sú aktivované, Preukaz študenta je možné              používať u zmluvných Poskytovateľov.

5.3    Cena Kupónu Akceptácie pre aktuálny akademický rok  je 3,- € s DPH. V cene Kupónu sú zahrnuté SW licencie a služby spojené s vytvorením, správou, prevádzkou systému Akceptácie a zabezpečením Aplikácií zmluvných Poskytovateľov. 

5.4    V prípade, že Vydavateľ je zmluvným sprostredkovateľom pre TransData, výber poplatku za Kupón Akceptácie od Držiteľov realizuje Vydavateľ za podmienok dohodnutých samostatnou zmluvou. Cena Kupónu Akceptácie môže byť súčasťou iných poplatkov Vydavateľa realizovaných pri zápise na nový akademický rok. Držiteľ uhrádza poplatok za Kupón Akceptácie Vydavateľovi, ten na základe zmluvne dohodnutých podmienok spol.TransData.

5.5    V prípade, že platba za Kupón Akceptácie je realizovaná priamo na Portáli, poplatok za Kupón Akceptácie uhrádza Držiteľ priamo na účet spol.TransData. V prípade platby prostredníctvom elektronického bankovníctva v rámci tej istej banky je prevod na účet zrealizovaný takmer okamžite po vykonaní platby. V prípade prevodu z účtu v inej banke je pripísanie na účet spol.TransData zrealizované spravidla do troch pracovných dní.

5.6    Držiteľ berie na vedomie, že pri platbe prevodom na účet v inej banke prostredníctvom Portálu je nevyhnutné ako variabilný symbol použiť číslo objednávky vytvorenej na Portáli, aby bolo možné platbu správne priradiť a spracovať v zúčtovacom centre. V prípade, že napriek uskutočnenej úhrade kupónu Akceptácie nedošlo ani do 5 pracovných dní k zmene statusu Kupónu Akceptácie na Zaplatený, je Držiteľ/Používateľ oprávnený nahlásiť túto skutočnosť na zákaznícku podporu TransData preukazstudenta@transdata.sk.

5.7    Po zrealizovaní úhrady poplatku cez Portál a pripísaní finančných prostriedkov na účet spol.TransData je pri Objednávke na Portáli vytvorený automaticky elektronický doklad o platbe, ktorý má Používateľ na Portáli kedykoľvek k dispozícii.

5.8    Používateľ berie na vedomie, že  TransData zasiela daňový doklad o zrealizovanej platbe za Kupón Akceptácie iba na vyžiadanie. Používateľ je oprávnený za týmto účelom kontaktovať zákaznícku podporu TransData.

5.9    Po pripísaní platby za kupón Akceptácie na účet TransData a automatizovanom spracovaní v zúčtovacom centre sa stav Kupónu Akceptácie (viditeľný na Portáli) zmení na Zaplatený/neaktívny. Používateľ so zaplateným Kupónom Akceptácie je oprávnený Aktivovať Aplikácie v čipe svojho Preukazu študenta priložením k terminálu v priestoroch Vydavateľa.

5.10Po úspešnej Aktivácii sú všetky na termináli zobrazené Aplikácie označené zeleným symbolom a po rozkliknutí tlačítka „viac“ majú dátumy platnosti podľa jednotlivých podmienok a pravidiel Poskytovateľov v nasledujúcom kalendárnom roku.

5.11Študent dennej formy štúdia má zo zákona nárok na zľavnené cestovné maximálne do ukončenia štúdia štátnou skúškou, resp. dovŕšenia veku 26 rokov. Platnosť zľavy vyplýva zo zákona a v poslednom ročníku príslušného stupňa štúdia môže byť nižšia ako je bežný koniec akademického roka.

5.12Študent externej formy štúdia, študent dennej formy štúdia nad 26 rokov a študent III. Stupňa štúdia má možnosť využívať výhody systému Akceptácie s typom lístka „celý“, nakoľko nemá nárok na zľavnené študentské cestovné zo zákona.

5.13Každá Aplikácia konkrétneho Poskytovateľa môže mať individuálne podmienky priznávania študentskej zľavy a komerčných zliav, ako aj samotnej akceptácie multifunkčného Preukazu študenta v závislosti od rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle jeho prevádzkových a obchodných podmienok.

5.14TransData informuje o možnostiach a podmienkach použitia Preukazov študenta s aktivovanými Aplikáciami Akceptácie elektronicky na stránke www.preukazstudenta.sk.

 

6.       Práva a povinnosti Držiteľa a Používateľa

 

6.1    Držiteľ/Používateľ je povinný nahlásiť stratu, odcudzenie, akékoľvek iné zneužitie alebo fyzické znefunkčnenie Preukazu študenta Vydavateľovi – príslušnému pracovisku vysokej školy vydávajúcemu Preukazy študenta. Vydavateľ mu vystaví nový Preukaz študenta a zabezpečí blokáciu starého Preukazu študenta, aby nedošlo k jeho zneužitiu. Preukaz študenta je doklad vydaný podľa zákona, jeho falšovanie, pozmeňovanie alebo neoprávnené použitie je trestným činom.

6.2    Držiteľ je oprávnený sa registrovať na Portáli, po registrácii využívať možnosti Portálu. Je oprávnený si zakúpiť ročný Kupón Akceptácie a po jeho aktivácii ako oprávnený Používateľ využívať výhody vyplývajúce z Aplikácií. Je oprávnený si na Portáli kupovať a prípadne aktivovať ďalšie ponúkané tovary a služby.

6.3    Pri registrácii na Portáli je Držiteľ povinný uviesť nevyhnutné požadované údaje, odsúhlasiť znenie VOP Portálu a dať súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých pri registrácii na účely bližšie špecifikované v čl. 8 týchto VOP. Tento súhlas má právo kedykoľvek písomne odvolať. Odvolaním súhlasu sa Používateľ vzdáva práva na používanie Portálu. Toto právo môže byť obnovené pri ďalšej registrácii.

6.4    Držiteľ je povinný pri Objednávke a Platbe odsúhlasiť znenie týchto VOP a potvrdiť súhlas na poskytnutie svojich osobných údajov pre účely zabezpečenia Aplikácií u jednotlivých Poskytovateľov.

6.5    V prípade vydania Duplikátu Držiteľ nie je povinný opakovane uhrádzať Kupón Akceptácie, pokiaľ bol tento platný pred vznikom mimoriadnej udalosti. Aktiváciu Aplikácií na Duplikáte si Držiteľ vykoná priložením k terminálu vysokej školy a následným prenesením zostatkov kreditu, časových lístkov, objednaných a aktivovaných služieb na predajniach konkrétnych Poskytovateľov.

6.6    Držiteľ je povinný pri používaní Portálu dodržiavať VOP Portálu, Používateľ je povinný dodržiavať tieto VOP a zároveň aj všeobecné podmienky Vydavateľa a Prevádzkovateľov.

6.7    Používateľ je oprávnený podať Reklamáciu Poskytovateľovi v prípade, že mu Poskytovateľ, napriek platného kupónu Akceptácie a riadne aktivovanej Aplikácii Poskytovateľa, neposkytol službu v zmysle svojich obchodných a prevádzkových podmienok. Návod na postup pri reklamácii je na http://www.preukazstudenta.sk/index.php/preukaz-studenta/reklamacie.

6.8    Používateľ je oprávnený podať Reklamáciu Akceptácie v prípade technického problému s funkčnosťou Portálu, Objednávkou, Platbou alebo Aktiváciou Aplikácií Preukazu študenta na termináli vysokej školy. V reklamácii je potrebné uviesť SNR – číslo čipu Preukazu študenta, Meno, Priezvisko, dátum a čas uskutočnenia reklamovaného úkonu – registrácia, Objednávka, Platba, Aktivácia, presný popis problému, v prípade Platby číslo účtu a zaslať na preukazstudenta@transdata.sk.

 

7.       Práva a povinnosti  TransData

 

7.1    TransData sa zaväzuje po dodržaní podmienok Držiteľom v súlade s týmito VOP aktivovať Aplikácie v čipe Preukazu študenta a zabezpečiť možnosť použitia u zmluvných Poskytovateľov. Aktuálny zoznam Poskytovateľov je zverejnený na www.preukazstudenta.sk.

7.2    TransData má právo rozširovať funkcionality Portálu, rozširovať Aplikácie Poskytovateľov a informovať o nich Držiteľov a Používateľov prostredníctvom elektronickej komunikácie.

7.3    TransData má právo obmedziť funkcionalitu Portálu, Systému Akceptácie alebo Aplikácie pre konkrétneho Držiteľa/Používateľa trvalo alebo dočasne a to v prípade:

-          Zmeny legislatívnych podmienok, ktoré si takúto zmenu vynútia,

-          V dôsledku vyššej moci,

-          Porušenia týchto VOP alebo pravidiel a podmienok Vydavateľa či niektorého z Poskytovateľov zo strany Používateľa alebo Držiteľa,

-          Závažné porušenie zmluvných podmienok zo strany Poskytovateľa alebo Vydavateľa,

-          Iných dôvodov ohrozujúcich bezpečnosť a prevádzku Systému Akceptácie.

7.4    TransData má povinnosť informovať Držiteľa alebo Používateľa elektronickými prostriedkami v nasledovných prípadoch:

-          Potvrdenie registrácie Držiteľa na Portáli, potvrdenie prijatia Objednávky, potvrdenie zrealizovania platby,

-          Aktuálny zoznam Poskytovateľov na www.preukazstudenta.sk,

-          Informácie o výhodách a spôsobe použitia Preukazu študenta v Aplikáciách Prevádzkovateľov,

-          Dočasné alebo trvalé obmedzenie možnosti používať Aplikáciu Prevádzkovateľa pre Držiteľov/Používateľov vrátane dôvodov takéhoto obmedzenia.

7.5    TransData je oprávnená a má povinnosť blokovať Aplikácie Preukazu študenta a zabrániť tak ich zneužitiu v Systéme AKCEPTÁCIE a u Poskytovateľov ihneď ako mu bola nahlásená Udalosť Vydavateľom.

7.6    TransData je povinný riešiť Reklamácie Akceptácie v zmysle definície týchto VOP.

7.7    TransData nie je oprávnený riešiť Reklamácie u Poskytovateľa v zmysle týchto VOP. Reklamáciu služby jednotlivého Poskytovateľa si Držiteľ uplatňuje priamo u neho v súlade s jeho reklamačným poriadkom. Poskytovateľ v prípade potreby kontaktuje technickú podporu TransData.

7.8    TransData nie je oprávnený riešiť Udalosti podľa definície v týchto VOP. Udalosti rieši Vydavateľ, ktorý v prípade potreby je oprávnený kontaktovať technickú podporu TransData.

7.9    TransData je oprávnený realizovať priamu komunikáciu s Držiteľom/Používateľom prostredníctvom telefonickej alebo mailovej komunikácie na dosiahnutie a zabezpečenie informovanosti a vybavenie Reklamácie Akceptácie.

 

 

8.       Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

 

8.1    Pre účely zabezpečenia funkcionalít Portálu a Aplikácií Akceptácie u Poskytovateľov, riešenie reklamácií, mimoriadnych udalostí a pod., je nevyhnutné zo strany TransData spracovávať osobné údaje Držiteľov a Používateľov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8.2    Držiteľ udeľuje súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov v definovanom rozsahu na definovaný účel spoločnosti TransData a dobu trvania zmluvného vzťahu vymedzeného týmito VOP podpísaním tlačiva „Súhlas s poskytnutím osobných údajov“ alebo potvrdením súhlasu elektronickými prostriedkami prostredníctvom Portálu.

8.3     Osobné údaje sú spracovávané spol.TransData prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované formou Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov. Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.

8.4    Držiteľ/ Používateľ je oprávnený postupovať podľa §20 zákona č.428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a môže tento súhlas písomne odvolať, ak spol. TransData bude konať v rozpore s podmienkami uvedenými v tomto súhlase. Po odvolaní súhlasu s poskytnutím osobných údajov Držiteľom alebo Používateľom je TransData povinná bezpečným spôsobom zlikvidovať osobné údaje žiadateľa a vytvoriť o tom záznam. Používanie Portálu, ako i Aplikácií a výhod Akceptácie bude po likvidácii údajov znemožnené, čo Držiteľ alebo Používateľ berie na vedomie. V prípade odobratia súhlasu Držiteľom/ Používateľom nie sú možné akékoľvek finančné kompenzácie za už zaplatené tovary a služby, ani za Kupón Akceptácie.

 

 

9.       Záverečné ustanovenia

9.1    Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a to aj v prípade, že je Držiteľom/Používateľom cudzinec.

9.2    Prípadné spory vzniknuté pri plnení ustanovení týchto VOP budú prednostne riešené mimosúdnou cestou a to rokovaním a dohodou. Iba v prípade, ak zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom budú riešené na Okresnom súde Bratislava I. podľa pravidiel stanovených v právnych predpisoch Slovenskej republiky.

9.3    EMCARD si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách informujú Držiteľov a Používateľov na Portáli www.preukazstudenta.sk .

9.4    Predchádzajúce VOP strácajú platnosť a účinnosť vždy dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP.

9.5    Ak sa niektoré ustanovenie VOP stanú vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia VOP týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. TransData v takom prípade nahradí dané ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov uvedených vo VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

9.6    Tieto VOP sa stávajú záväzné pre Používateľa dňom úhrady Kupónu Akceptácie a elektronického potvrdenia súhlasu s ich znením na Portáli alebo u Vydavateľa.

9.7    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.8.2014.